GRATIS VERZENDING boven €17,50 binnen Nederland!
 Nederlands (Dutch)  English  German
Algemene-voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Dropwinkel.eu, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

2.De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Dropwinkel.eu uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.Alle prijzen worden aangegeven in Europese euro's, inclusief omzetbelasting ( BTW ) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4. Dropwinkel.eu is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriéle schade.

5.Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Dropwinkel.eu zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 

Artikel 2. Offertes

1.Dropwinkel.eu is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

 

Artikel 3.Overeenkomst

1.De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e-mail wordt overeengekomen.

2.Dropwinkel.eu behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren,of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

3. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Dropwinkel.eu het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 4. Levertijd

1. Alle door Dropwinkel.eu genoemde (leverings) termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Dropwinkel.eu bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Dropwinkel.eu schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

2. Overschrijding van de door Dropwinkel.eu opgegeven leveringstermijnen door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

3. In geval Dropwinkel.eu de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Dropwinkel.eu op schadevergoeding onverlet. Door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan Dropwinkel.eu te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beínvloed. Dropwinkel.eu zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiéle en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Dropwinkel.eu de afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Dropwinkel.eu daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.

4. In afwijking van lid 3 zal Dropwinkel.eu geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Dropwinkel.eu kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding

1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Dropwinkel.eu naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.

2. De vorderingen van Dropwinkel.eu op de Afnemer zijn onmiddelijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Dropwinkel.eu ter kennis gekomen omstandigheden Dropwinkel.eu goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen:

- Indien Dropwinkel.eu bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

3. In de hierboven genoemde gevallen is Dropwinkel.eu bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beéindigen, één en ander onverminderd het recht van Dropwinkel.eu schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 7. Ruilen

Het is niet mogelijk om voedsel en seizoens artikelen (pasen, sint en kerst) te ruilen of te retourneren.

Artikel 8. Niet geleverde producten

Bij aankomst van de bestelling moet u de bestelling controleren op de juiste producten en op de juiste hoeveelheid. Bij niet geleverde producten moet u dit binnen 48 uur melden.

 

Disclaimer

Op geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijk toestemming. Alle foto's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.